Algemene Voorwaarden Weird Closet Bruidsmode 

 

1. Algemeen 

1.1  Deze algemene voorwaarden van Weird Closet Bruidsmode, gevestigd Oudeweg 147 te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66099773 zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van op maat gemaakte, nieuwe trouwjurken, aanverwante artikelen, avondkleding en tot het verlenen van diensten. 

1.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk zonder kosten worden toegezonden. 

1.3  Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Weird Closet Bruidsmode slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

1.4  Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een aanbetaling houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. 

1.5  Algemene inkoop- en huurvoorwaarden van onze opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij dit door Weird Closet uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd. 

2. Aanbiedingen 

2.1  Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. De aangeboden offerte/aanbieding heeft een maximaal geldige termijn van twee weken vanaf de datum van ontvangst, tenzij uit de offerte of aanbieding anders blijkt of anders door ons schriftelijk is overeengekomen.. 

2.2  Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief het in Nederland geldende BTW tarief. 

2.3  Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door Weird Closet schriftelijk zijn bevestigd en akkoord verklaard. 

2.4  Extra accessoires zoals een hoepel, onderjurk, sluier, handschoenen, stola's, sieraden en dergelijke accessoires zijn niet bij de prijs van de trouwjurk inbegrepen. In voorkomende  gevallen worden deze extra s tegen aantrekkelijke meerprijzen aangeboden in uw offerte. 

2.5 Gedurende de in de aanbieding of offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in het BTW tarief of het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.  

 

3. Levertijd 

3.1 Levertijden kunnen per trouwjurk verschillen, dit is afhankelijk van het model en de stofkeuze. De verwachte levertijd wordt altijd met de opdrachtgever besproken voor het plaatsen van de bestelling en zijn indicatief. Mochten er buiten onze schuld om situaties ontstaan waarbij de levertijd uitloopt, zullen wij altijd een zo goed mogelijke oplossing zien te vinden. Echter zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook ontstaan door een uitloop van levertijd. 

3.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van een bestelling en moet de ondernemer en diens toeleveranciers voldoende tijd bieden tot nakoming van de overeenkomst, hieronder mede begrepen de normaal voor de desbetreffende trouwjurk en accessoires geldende doorlooptijden tussen bestelling, meetafspraak, afpassen en levering. 

4. Overmacht 

4.1  Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 

4.2  In het bijzonder geldt als overmacht voor zover het niet onder het in lid 1 vermelde valt de volgende omstandigheden: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers. 

4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur van overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

4.4 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.  

5. Betaling 

5.1  Tenzij anders overeengekomen, dient bij het aangaan van de overeenkomst door opdrachtgever een aanbetaling van 50% van de koopsom te worden gedaan. 

5.2  Bij het afpassen van de trouwjurk dient door opdrachtgever het resterende bedrag voor de trouwjurk en de mee te leveren accessoires te worden voldaan. 

5.3  Weird Closet behoudt het recht om artikelen wanneer deze niet volledig zijn betaald pas uit te leveren na ontvangst van volledige betaling, zoals overeengekomen op de offerte. 

 

 

 

 

6. Levering 

6.1 Levering vindt plaats vanuit de showroom van Weird Closet Bruidsmode tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.  

6.2 Verzending op schriftelijk verzoek van opdrachtgever is mogelijk maar is geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van opdrachtgever en dienen vooraf te worden betaald. Verzending vind alleen plaats na ontvangst van de volledige betaling zoals overeengekomen op de offerte.  

6.3 Binnen twee dagen na ontvangst van de trouwjurk, bruidskleding of accessoires dienen onvolkomenheden te worden gemeld. Opdrachtgever moet Weird Closet Bruidsmode minimaal twee weken de gelegenheid geven om eventueel gemelde onvolkomenheden aan te passen waarbij extra te maken verzend- of andere kosten, niet zijnde de kosten van de aanpassingen zelf, voor rekening van opdrachtgever komt.  

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan. 

7.2 Geleverde, maar nog niet volledig betaalde goederen, waaronder tevens gemaakte extra kosten vallen, mogen niet gedragen worden, anders dan voor het afpassen bij Weird Closet Bruidsmode. Bij het dragen van de goederen, tijdens welke andere gelegenheid dan ook, vervalt elk recht op retourneren en is opdrachtgever gehouden het resterende bedrag per omgaande te voldoen.  

8. Aansprakelijkheid 

8.1  Weird Closet Bruidsmode levert trouwjurken conform de afspraken welke zijn gemaakt in de offerte/aanbieding en zoals deze zijn bevestigd in de overeenkomst. Weird Closet Bruidsmode staat er voor in dat de geleverde goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in alle redelijkheid verwacht mogen worden alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer het geleverde niet overeenkomt met de gemaakte afspraken, zal Weird Closet Bruidsmode binnen een redelijke termijn het overeengekomen naar behoren herstellen/aanpassen of indien noodzakelijk opnieuw laten maken. 

8.2  Weird Closet Bruidsmode is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd als in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. 

8.3  Weird Closet Bruidsmode is nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Weird Closet Bruidsmode. 

8.4  Indien Weird Closet Bruidsmode, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de uitbetaalde schadevergoeding nooit hoger zijn dan het door de opdrachtgever betaalde bedrag . 

 

8.5  Weird Closet Bruidsmode kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer tijdens de productie of na aflevering van het bestelde en op maat gemaakte artikelen door grote mate gewichtsverlies, gewichtstoename, groeitoename (bij kinderkleding) of door zwangerschap het artikel niet meer past. Laatstgenoemde geldt in geval wanneer producten op maat worden gemaakt en geleverd en met de maten die tijdens de meetafspraak zijn opgenomen. 

9. Opschorting en ontbinding 

9.1  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, nakomt, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

9.2  De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. 

10. Retourneren en ruilen 

10.1  Indien de trouwjurk of andere producten om welke reden dan ook niet voldoet aan de verwachting of er andere redenen zijn waardoor de opdrachtgever de jurk niet wil afnemen, is Weird Closet Bruidsmode niet gehouden tot teruggave van het bedrag van de aanbetaling. Annulering van huwelijk om wat voor reden ook komt in beginsel geheel voor rekening en risico voor de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever op geen enkele wijze van de aangegane verplichtingen. 

10.2  Ruilen is in verband met de aard der goederen niet mogelijk aangezien deze geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal naar de wensen en op maat gemaakt voor de opdrachtgever en die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever door Weird Closet Bruidsmode besteld en/of gemaakt zijn. Restitutie van de koopprijs of aanbetaling wordt niet verstrekt. Na aankoop van cocktailkleding, avondkleding, bruidsmode, accessoires etc. wordt niet geruild of geretourneerd. Wijzigingen in kleding zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.  

11. Nederlands Recht 

11.1 Alle offerte, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands Recht. 

11.2 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Weird Closet Bruidsmode, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen daaronder mede begrepen alle gemaakte en nog te maken juridische kosten. 

 

 

 

Weird Closet Bruidsmode is gevestigd Oudeweg 147, 2031 CC Haarlem. Kamer van Koophandel 66099773. Telefoon 06- 26317751. Email: info@weirdcloset.nl Website www.weirdcloset.nl 

 
E-mail
Info